جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1398/5/22

زمان شروع :

17:45

زمان پایان :

21:00

مدرسان :

احمد احمدی فر